Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara bäsleşik yglan edýär

4 Oktýabr 2022

111

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde 160 orunlyk Halkara pediatriýa merkeziniň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 17-nji noýabryna çenli kabul edilýär.

Beýleki bildirişler