Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen işleri geçirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

23 Sentýabr 2022

10

Lot № 61 — Myrat Garryýew adyndaky Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersitetiniň Aşgabat şäheriniň Ata Gowşudow köçesiniň 58-nji jaýynda ýerleşýän köne fiziologiýa binasynyň durkuny täzelemek üçin düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler