Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti garamagyndaky teleradio edaralaryny döwrebaplaşdyrmak boýunça potratçyny saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

20 Sentýabr 2022

85

Bäsleşige gatnaşmak üçin gurluşyk-gurnama işlerini alyp barmaga, ýyladyş-sowadyş we beýleki gerekli enjamlary getirip, gurnamaga tejribesi bolan ýerli kompaniýalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler