Balkan welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

10 Sentýabr 2022

103

Balkan welaýat häkimligi welaýat Düýpli gurluşyk dolandyryş edarasynyň buýurmagynda sanawa goşulan döwletimiziň merkezleşdirilen düýpli maýa goýumlarynyň hasabyna we Oba milli maksatnamasyna laýyklykda, gurluşygy haýal depginde alnyp barylýan desgalaryň hem-de inženerçilik ulgamlarynyň gurluşygynyň depginini güýçlendirmek maksady bilen, täze potratçylary seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan edara-kärhanalar çagyrylýar.

Beýleki bildirişler