Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

7 Sentýabr 2022

67

Lot № 59 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.

Lot № 60 — Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň Gulmaç şäherçesinde täze gurulýan saglyk öýi üçin lukmançylyk enjamlaryny we saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Beýleki bildirişler