Aşgabat şäher häkimligi bäsleşigiň möhletini uzaldýar

6 Sentýabr 2022

69

Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletiniň şu ýylyň 12-nji sentýabryna çenli uzaldylýandygyny habar berýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Beýleki bildirişler