«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralaryň alyp barýan işlerini awtomatlaşdyrmak hem-de goşmaça zerur enjamlary, şeýle-de programma üpjünçiligini satyn almak we ornaşdyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

1 Sentýabr 2022

26

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça görnüşde arza bermeli we degişli resminamalary almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler iki bukjada berilmeli. Birinji bukjada doly tehniki häsiýetler, ikinji bukjada teklip edilýän bahalar bolmaly we şol işleri ýerine ýetirmek üçin maliýeleşdirmegi milli manatda göz öňünde tutmaly.

Beýleki bildirişler