«Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugy garamagyndaky edaralaryň barlaghanalaryna synag maksatlary üçin zerur bolan, dolanyşygy çäklendirilen himiki serişdeleri satyn almak boýunça halkara bäsleşik yglan edýär

31 Awgust 2022

81

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazmaça görnüşde arza bermeli we degişli resminamalary almaly.

Bäsleşik boýunça teklipler iki bukjada berilmeli. Birinji bukjada doly tehniki häsiýetler, ikinji bukjada teklip edilýän bahalar görkezilmeli.

Beýleki bildirişler