Aşgabat şäher häkimligi şäheriň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň ugrundaky 28 sany eskalatorda düýpli abatlaýyş işlerini geçirmek üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini 2022-nji ýylyň 2-nji sentýabryna çenli uzaldýar

23 Awgust 2022

41

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 17-nji jaýy.

Beýleki bildirişler