Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

2 Awgust 2022

29

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary şu ýylyň 22-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Beýleki bildirişler