Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy garamagyndaky Ak bugdaý etrabynyň «Nowruz ýaýlasynyň» açyk howzundan gurama degişli bolan baglary suwarmak üçin gurnalan suw çeleklerine çenli aralyga suw geçirijini çekmek işini amala aşyrmak boýunça bäsleşik yglan edýär

2 Awgust 2022

31

Ähli gyzyklanma bildirýän edara-kärhanalar bäsleşige gatnaşmaga çagyrylýar. Bäsleşik boýunça teklipler bildiriş çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Garaşsyzlyk şaýolunyň 63-nji jaýy.

Beýleki bildirişler