Aşgabat şäher häkimligi garamagyndaky edara-kärhanalaryň awtoulaglaryna we tehnikalaryna zerur bolan tekerleri satyn almak üçin üpjün edijileri saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

30 Iýul 2022

37

Bäsleşige gatnaşyjylaryň ýüztutmalary şu ýylyň 22-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary Aşgabat şäher häkimliginden alyp bilersiňiz.

Beýleki bildirişler