Daşoguz welaýat häkimligi welaýatda gurulmagy meýilleşdirilýän suw geçirijileriň 28,13, lagym geçirijileriň 36,7, awtomobil ýollarynyň 19,86 we elektrik geçirijileriň 90,977 kilometrini gurmak üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

23 Iýul 2022

37

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler