Daşoguz welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

21 Iýul 2022

34

Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyndaky etrabynda täze ýaşaýyş jaý we desgalar toplumyny gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda S.A.Nyýazow adyndaky etrapda guruljak täze ýaşaýyş jaý we desgalar toplumynda saglyk merkeziniň, 240 orunlyk çagalar bagynyň, 600 orunlyk umumybilim berýän orta mekdebiň gurluşyk işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Beýleki bildirişler