Gökdepe etrap alyjylar jemgyýetiniň önümçilik-söwda birleşiginiň müdiriýeti Gökdepe şäheriniň A.Annanyýazow köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Ak bazaryň» durkuny täzelemek hem-de enjamlaşdyrmak üçin harytlar bilen üpjün edijileri we potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

19 Iýul 2022

119

Bäsleşige degişli işleri amala aşyrmaga ygtyýarnamasy bolan we Türkmenistanda bellige alnan döwlet eýeçiligine degişli däl kärhanalar, guramalar we telekeçiler gatnaşyp bilerler.

Eger önüm (hyzmatlar, işler) ýurduň çäginde öndürilen (ýerine ýetirilen) bolsa, bäsleşige gatnaşmazdan ozal harydyň nyrhnamasy Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde seredilmelidir.

Beýleki bildirişler