Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi açyk bäsleşik yglan edýär

8 Iýul 2022

77

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi ministrlikde we Pensiýa gaznasynda awtomatlaşdyrylan elektron maglumat binýatlar ulgamyny döretmek we ulgamyň işini awtomatlaşdyrmak üçin zerur bolan tehniki şertleri hem-de tehniki ýumşy taýýarlamak boýunça açyk bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýänler doly ady, hukuk salgysy, hasaba alnan ýeri, bank rekwizitleri hakynda maglumatlary görkezip, 2022-nji ýylyň 1-nji awgustyna çenli bellenen nusgadaky ýüztutmalary tabşyrmalydyrlar.

Beýleki bildirişler