Türkmenistanyň «Senagat» paýdarlar täjirçilik banky hasabynda duran binany isleg bildirýän ýuridik şahslara we telekeçilere satmak üçin bäsleşik yglan edýär

4 Iýul 2022

55

Satyljak bina Ahal welaýatynyň Sarahs şäheriniň Şeýdaýy köçesiniň 3-nji jaýynda ýerleşýär. Ol 2 gatdan ybarat bolup, 1997-nji ýylda gurlan, umumy meýdany 350,30 inedördül metrdir. Bina degişli ýer böleginiň meýdany 9 825 inedördül metr.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar tekliplerini şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 iş gününiň dowamynda aşakdaky salga ibermelidirler:

Beýleki bildirişler