Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda şäheriň Arçabil şaýolunyň 39-njy salgysynda ýerleşýän «Köpetdag» myhmanhanasynyň binasyny düýpli abatlamak işleri üçin bäsleşik yglan edýär

22 Iýun 2022

76

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalarydyr teklipleri Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2022-nji ýylyň 3-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Beýleki bildirişler