Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

25 Sentýabr 2020

220

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününe düşýän dynç gününi geçirmek hakynda

Ýurdumyzyň ilatynyň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi dabaraly belläp geçmegi we oňat dynç almagy üçin oňaýly şertleri döretmek maksady bilen, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasynyň 2-nji bölegine laýyklykda, karar edýärin:

Beýleki bildirişler