Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary

27 Maý 2022

92

Ussat halyçy Ogulgerek Berdimuhamedowa «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmak hakynda

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň medeni mirasyny, ruhy-medeni gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny dikeltmek, gorap saklamak, ösdürmek, wagyz etmek we ony geljekki nesillerimize geçirmek ugrunda ýurdumyzda alnyp barylýan syýasatyň netijesinde türkmen medeniýeti we sungaty dünýä derejesinde dabaralanýar. Köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, nesillerimize arkama-arka geçip gelýän milli el işlerimiz, halylarymyz, keçelerimiz, nepis keşdelerimiz ajaýyp sungat eserleri hökmünde dünýä ýaýylýar.

Beýleki bildirişler