Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

18 Maý 2022

109

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň «Altyn asyr» daýhan birleşiginiň çäginde Aşgabat — Daşoguz awtoulag ýolunyň 44-nji kilometrliginiň gündogarynda ýerleşýän meýdany 200 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin damjalaýyn suwaryş ulgamynyň taslamasyny düzmek, ony enjamlaşdyryp gurnamak we ulanmaga doly taýýar edip tabşyrmak şerti bilen açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga gyzyklanma bildirýän taraplar degişli maglumatlary Döwlet ösüş bankyndan iş günleri sagat 9:00-dan 17:00-a çenli alyp bilerler. Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler