Aşgabat şäher häkimligi bäsleşik yglan edýär

17 Maý 2022

124

Aşgabat şäher häkimligi Jemagat hojalygy müdirliginiň «Aşgabatagyzsuw» birleşiginiň garamagyndaky agyz suw desgalarynda agyz suwuny öndürmekde hem-de sarp edijileri arassa agyz suwy bilen üpjün etmekde ulanylýan gipohlorit natriý (NaOCI) erginini satyn almak boýunça potratçylary saýlap almak üçin bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşjaklaryň ýüztutmalary 2022-nji ýylyň 28-nji maýyna çenli kabul edilýär. Töleg hasaplaşygy işler ýerine ýetirilenden soň geçirilýär.

Beýleki bildirişler