Türkmenistanyň Prezidentiniň Kararlary

19 Ýanwar 2022

133

“Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezini gurmak hakynda” Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 4-nji martynda çykaran 1160-njy Kararyny ýerine ýetirmek, şeýle hem bu merkeziň binagärlik-şähergurluşyk keşbini has-da gözelleşdirmek maksady bilen, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama laýyklykda, buýrujylar bolan degişli edaralara, kärhanalara we guramalara:

— Türkmenistanyň Prezidentiniň 2019-njy ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 1377-nji, 2019-njy ýylyň 8-nji noýabrynda çykaran 1487-nji, 2019-njy ýylyň 25-nji noýabrynda çykaran 1506-njy, 2020-nji ýylyň 15-nji maýynda çykaran 1765-nji, 2021-nji ýylyň 16-njy aprelinde çykaran 2227-nji Kararlaryna laýyklykda, Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek hem-de olary ýanaşyk ýerleri abadanlaşdyryp gurmak barada baglaşan degişli şertnamalaryna, şol şertnamalaryň esasynda gurulýan binalaryň we desgalaryň ulanmaga doly taýýar edilip tabşyrylmaly möhletini 2022-nji ýylyň dekabr aýyna çenli uzaltmak barada goşmaça ylalaşyklary baglaşmaga;

Beýleki bildirişler