Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

13 Ýanwar 2022

239

Türkmenistanyň kazyýetleriniň kazylaryny wezipä bellemek we wezipeden boşatmak hem-de olara hünär derejelerini bermek hakynda

«Kazyýet hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 54-nji, 56-njy we 72-nji maddalaryna laýyklykda, karar edýärin:

Beýleki bildirişler