Resmi habarlar

8 Ýanwar 2022

218

«Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna hem-de «Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda çykaran 1771-nji Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama bilen, Awiasiýa işini ygtyýarlylandyrmak hakyndaky Düzgünnama tassyklanyldy.

* * *

Beýleki bildirişler