Daşoguz welaýat häkimligi «Türkmenistanyň Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini özgertmek boýunça 2020-nji ýyla çenli döwür üçin rejelenen görnüşdäki Milli maksatnamasyna» laýyklykda Daşoguz şäherinde 600, S.A.Nyýazow adyndaky etrapda 420 orunlyk orta mekdepleriň, Köneürgenç şäherinde 200, Köneürgenç etrabynyň Derýalyk geňeşliginiň Derýalyk obasynda 200 orunlyk medeniýet öýleriniň binalaryny gurmak üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

31 Dekabr 2021

227

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler