Daşoguz welaýat häkimligi Türkmenistanyň Prezidentiniň «Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç etrabynda täze, döwrebap şäherçäni gurmak hakynda» Kararyna laýyklykda, etrapda gurulýan täze, döwrebap şäherçede gurulmaly 200 orunlyk medeniýet öýüniň binasynyň gurluşygy üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

31 Dekabr 2021

164

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler