Daşoguz welaýat häkimligi Döwlet býujetiniň hasabyna maliýeleşdirilýän Daşoguz şäheriniň 2-nji Ýaýla köçesiniň 212-nji jaýynda düýpli abatlaýyş işlerini ýerine ýetirmek üçin potratçylary seçip-saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär

24 Dekabr 2021

198

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler