Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

10 Dekabr 2021

170

Lot № 54 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkeziniň lukmançylyk enjamlary üçin ätiýaçlyk şaýlaryny hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler 2021-nji ýylyň 30-njy dekabryna çenli Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler