Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotda görkezilen harytlary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

3 Dekabr 2021

172

Lot № 53 — Lebap welaýatynyň Arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy üçin lukmançylyk enjamlaryny we sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň çap edilen gününden başlap, 20 (ýigrimi) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Beýleki bildirişler