Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi güýjenmesi 110/35/6 kW bolan elektrik bekedini gurnamak üçin esasy enjamlary we materiallary satyn almak boýunça bäsleşik yglan edýär

1 gün öň

15

Degişli rugsatnamasy bolan, bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän ýuridik taraplar, hususy telekeçiler ýazmaça arza bermeli we bäsleşige degişli resminamalary almaly.

Arza tabşyrylanda, pul serişdelerini geçirmek üçin hasap berilýär. Degişli bäsleşik resminamalaryny şu habar gazetde çap edilen gününden başlap, 15 iş gününiň dowamynda alyp bilerler.

Beýleki bildirişler