Türkmenistanyň Bilim ministrligi öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

18 Noýabr 2021

236

Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak boýunça potratçyny saýlap almak maksady bilen öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tassyklanylan tehniki tabşyrygy almak üçin Bilim ministrligine ýüz tutup bilerler we öz tekliplerini 2021-nji ýylyň 30-njy noýabryna, sagat 18:00-a çenli iberip bilerler.

Beýleki bildirişler