Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowa Hasyl toýy mynasybetli geçirilen dabaraly çärelere gatnaşyjylaryň we oba hojalyk işgärleriniň ýüzlenmesi

15 Noýabr 2021

131

Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň Prezidenti!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen ýylynda bereketli türkmen topragynyň sahawatynyň şanyna ýurdumyzda giňden bellenilýän Hasyl toýy mynasybetli eziz Diýarymyzyň edermen oba zähmetkeşlerine, hasyl ussatlaryna hem-de halkyna iberen çuň manyly, mähirli Gutlagyňyz üçin, oba hojalyk işgärleriniň adyndan Size tüýs ýürekden hoşallygymyzy bildirýäris. Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, il-ýurt bähbitli, beýik işleriňiziň mydama rowaç bolmagyny arzuw edýäris. Eziz Watanymyzyň gülläp ösmegi, merdana halkymyzyň bagtyýar geljegi üçin, Allatagala Sizi öz penasynda aman saklasyn!

Beýleki bildirişler