«Eni Türkmenistan Limited» kompaniýasy № 10098507 — Guýynyň üstüniň enjamyny we 10000 psi fontan armaturasyny getirmek hem-de guýynyň üstüniň enjamyny gurmak boýunça hyzmatlary ýerine ýetirmek boýunça bäsleşik yglan edýär

21 Oktýabr 2021

42

Bäsleşigiň möhleti 2021-nji ýylyň 15-nji noýabryna, sagat 17:00-a çenli.

Ähli gyzyklanma bildirýän kompaniýalar bäsleşige gatnaşmaga resmi çakylygy almak üçin arzalaryny şertnama we üpjünçilik bölüminiň satyn alyjy hünärmeniniň adyna (elektron salgysy: moez.sdouqa@eni.tm we aleksey.butenko@eni.tm) ibermelidir.

Beýleki bildirişler