Türkmenistanyň Bilim ministrligi Aşgabat şäheriniň Köpetdag şaýolunyň demirgazyk tarapynda «Türkmenatlary» döwlet birleşiginiň aýlawly çapuw ýodasynyň daş-töwereginden bölünip berlen 309,83 gektar ýer böleginde ekilen bag nahallaryny suwarmak üçin damjalaýyn suwaryş ulgamyny gurmak boýunça potratçyny saýlap almak maksady bilen bäsleşik yglan edýär

19 Oktýabr 2021

77

Ähli gyzyklanýan ýerli guramalar, kärhanalar we telekeçiler tassyklanylan tehniki tabşyrygy almak üçin Bilim ministrligine ýüz tutup bilerler we öz tekliplerini 2021-nji ýylyň 30-njy oktýabryna, sagat 12:00-a çenli iberip bilerler.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 104-nji jaýy.

Beýleki bildirişler