Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowa senagat işgärleriniň ýüzlenmesi

18 Oktýabr 2021

57

Mertebesi belent Prezidentimiz!

Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň at-abraýy, mertebesi, şan-şöhraty bütin dünýäde belende galýar. Bu abraýyň, üstünligiň Siziň ýurdumyzy döwrebap özgertmek boýunça kabul eden pähim-paýhasa ýugrulan maksatnamalaryňyzyň, daşary ýurtlar bilen dostlukly, hoşniýetli gatnaşyklary ösdürmäge berýän uly ünsüňiziň hem-de alyp barýan dünýä ähmiýetli syýasatyňyzyň netijesinde gazanylýandygyny diňe bir türkmen halky däl-de, eýsem, tutuş dünýä jemgyýeti ykrar edýär.

Beýleki bildirişler