Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty we Mejlisi

16 Oktýabr 2021

60

Geljek ýylda ýurdumyzda Türkmenistanyň Prezidenti hormatly Gurbanguly Berdimuhamedowyň halkara başlangyçlaryny durmuşa geçirmäge gönükdirilen halkara hem-de içerki çäreleriň geçirilmeginiň göz öňünde tutulýandygy mynasybetli, 2022-nji ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamak boýunça bäsleşik yglan edýärler

Bäsleşigiň maksady ýylyň iň oňat nyşanyny taýýarlamakdan, ýurdumyzda ýylyň dowamynda geçirilýän dürli syýasy, baýramçylyk we medeni-köpçülik çäreleriniň ýokary derejede geçirilmegini gazanmakdan, Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzda, aýratyn-da, ýaş nesillerde ata Watanymyza bolan buýsanjy we söýgini ösdürmekden ybaratdyr.

Beýleki bildirişler