Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Türkmenistanyň Içeri işler ministrliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde 20 sany jemgyýetçilik tertibine kömek berýän gözegçilik nokatlaryny gurmak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

15 Oktýabr 2021

47

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 25-nji noýabryna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Beýleki bildirişler