Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

30 Awgust 2021

104

1. LOT № 156.

Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky merkezi kitaphanalarda döwlet, welaýat, etrap we şäher merkezi kitaphanalaryny birleşdirýän bitewi elektron kitaphana ulgamynyň (BEKU) işini kämilleşdirmek we onuň bökdençsiz işlemegini ýola goýmak maksady bilen, yzygiderli tehniki hyzmaty ýerine ýetirmek.

Beýleki bildirişler