Türkmenistanyň Prezidentiniň Buýrugy

7 Iýun 2021

117

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Türkmenistan bilen Owganystan Yslam Respublikasynyň arasynda alnyp barylýan özara bähbitli hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek, şeýle hem owgan tarapy bilen bilelikde durmuşa geçirilýän möhüm halkara ykdysady taslamalary bilen bagly ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirmek üçin, Türkmenistanyň wekiliýeti 2021-nji ýylyň 5-6-njy iýunynda Owganystan Yslam Respublikasynyň Hyrat şäherinde gulluk iş saparynda boldy.

(TDH).

Beýleki bildirişler