Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

21 Maý 2021

47

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi «Türkmen atlary» döwlet birleşiginiň buýurmasy esasynda Balkan atçylyk sport toplumynda, Tehniki tabşyryga laýyklykda, durkuny täzelemek işleri boýunça bäsleşik yglan edýär

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär. Haýyşnamalar bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2021-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Beýleki bildirişler