Türkmenistanyň Prezidentiniň Permany

22 Aprel 2021

60

Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli Türkmenistanyň hormatly atlaryny dakmak hakynda

Türkmenistanyň Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen halkynyň milli baýlygy we buýsanjy, gözelligiň ajaýyp nusgasy bolan behişdi bedewleriň dünýädäki at-abraýyny has-da belende götermekde, şan-şöhratyny dünýä ýaýmakda, atçylyk pudagyny, şol sanda atçylyk sportuny we seýisçilik sungatyny ösdürmekde, atlary ýetişdirmekde we olaryň syna gözelligini kämilleşdirmekde, dünýä medeniýetiniň aýrylmaz bölegine öwrülen gymmatly miras bolan türkmen atşynaslyk sungatyny gorap saklamakda we geljekki nesillere ýetirmekde, ussat atşynaslary, seýisleri we çapyksuwarlary taýýarlamakda, seýislän bedewi bilen at çapyşyklarynda we atly sportuň dürli görnüşleri boýunça geçirilýän ýaryşlarda ýokary ussatlygy hem-de hünäre ezberligi görkezmekde, baýrakly orunlary eýelemekde, ýaş nesillere seýisçilik sungatynyň inçe tälimleriniň nusgalyk usullaryny öwretmekde gazanan uly üstünlikleri we halypalyk etmek işlerine goşan aýratyn saldamly goşantlary üçin hem-de köp ýyllaryň dowamynda çeken halal we göreldeli zähmetini nazara alyp, şeýle hem Türkmen bedewiniň milli baýramy mynasybetli, karar edýärin:

Beýleki bildirişler