Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna gynanç hatlary gelip gowuşýar

19 Aprel 2021

83

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň adyna mähriban kyblasy Mälikguly Berdimuhamedowyň aradan çykmagy zerarly gynanç hatlary gelýär.

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputatlarynyň adyndan G.Mämmedowa, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň agzalarynyň adyndan K.Babaýew, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary Ç.Amanow, S.Berdimuhamedow, Ş.Abdrahmanow, Ş.Durdylyýew, M.Geldinyýazow, Ç.Gylyjow, R.Meredow, M.Mämmedowa, G.Müşşikow, E.Orazgeldiýew, B.Öwezow, Türkmenistanyň Prezidentiniň Diwanynyň jogapkär işgärleri, ýurdumyzyň ýaşaýjylarynyň adyndan Ahal welaýatynyň häkimi Ý.Gurbanow, Balkan welaýatynyň häkimi T.Atahallyýew, Daşoguz welaýatynyň häkimi N.Nazarmyradow, Lebap welaýatynyň häkimi Ş.Amangeldiýew, Mary welaýatynyň häkimi D.Annaberdiýew, Aşgabat şäheriniň häkimi Ý.Gylyjow, Türkmenistanyň harby we hukuk goraýjy işgärleriniň adyndan Ç.Amanow, S.Berdimuhamedow, B.Gündogdyýew, M.Çakyýew, G.Ussanepesow, B.Atdaýew, Ý.Nuryýew, G.Annaýew, B.Muhamedow, M.Hudaýkulyýew, B.Öwezow, Demokratik partiýanyň başlygy A.Serdarow, Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy S.Owganow, Agrar partiýanyň Merkezi geňeşiniň başlygy B.Annagurbanow, Kärdeşler arkalaşyklarynyň Milli merkeziniň başlygy, Zenanlar birleşiginiň Merkezi geňeşiniň başlygy G.Ataýewa, Magtymguly adyndaky Ýaşlar guramasynyň Merkezi geňeşiniň başlygy Ý.Öwezberdiýew, Dünýä türkmenleriniň ynsanperwer birleşiginiň Prezidentiniň orunbasary, Gurbanguly Berdimuhamedow adyndaky Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasynyň ýerine ýetiriji direktory R.Bazarow, Parahatçylyk gaznasynyň müdiriýetiniň başlygy M.Saryýewa, ýurdumyzyň dindarlarynyň adyndan Türkmenistanyň müftüsi Ý.Hojagulyýew çuňňur gynançlaryny beýan edip, Gudraty Güýçli Allatagaladan merhuma iman baýlygyny, jaýynyň jennet bolmagyny dileg etdiler.

Beýleki bildirişler