Türkmenistanyň Kanuny

16 Aprel 2021

128

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary hakynda

Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň 80-nji maddasyna we «Türkmenistanyň Milli Geňeşi hakynda» Türkmenistanyň Kanunynyň 12-nji maddasyna laýyklykda, Kasymguly Gulmyradowiç Babaýewi Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygynyň orunbasary wezipesinden boşatmaly.

Beýleki bildirişler