Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

6 Aprel 2021

40

Türkmenistanyň Döwlet ösüş banky bankyň maliýe hasabatlylygyna we hasaba alnyşyna maliýe hasabatlarynyň halkara standartlaryna laýyklykda MHHS (IFRS) 9 «Maliýe gurallary» standartyny girizmek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

Bäsleşige gatnaşmaga degişli ygtyýarnamasy bolan, dünýäniň ösen ýurtlarynda hasaba alnan öňdebaryjy we tejribeli auditor — konsalting kompaniýalary çagyrylýar.

Beýleki bildirişler