Daşoguz welaýat häkimligi welaýatyň çägindäki çagalar baglarynyň we orta mekdepleriň binalarynda 2021-nji ýylda ýerine ýetirilmeli düýpli abatlaýyş işleri üçin potratçylary saýlap-seçip almak boýunça bäsleşik yglan edýär

5 Aprel 2021

54

Bäsleşige gatnaşmak üçin Türkmenistanda resmi tertipde bellige alnan ýerli edara-kärhanalar çagyrylýar.

Bäsleşige gatnaşmak isleýänlerden edilýän talaplar:

Beýleki bildirişler