Hormatly ildeşler!

27 Mart 2021

103

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi özüniň resmi internet saýtyndaky «Türkmenistanyň ilatynyň iş bilen üpjünçiligi» atly sahypanyň hyzmatyndan peýdalanmaklyga çagyrýar

Bu sahypanyň üsti bilen kärhanalar, edaralar we guramalar, şeýle hem aýry-aýry fiziki şahslar — hususy telekeçiler özlerinde bar bolan boş iş orunlary, olar üçin zerur hünärmenler, işçiler barada maglumatlaryny ýerleşdirip, gyzyklanma bildirýän we iş gözleýänleriň dykgatyna ýetirip hem-de olaryň arasynda özlerine laýyk gelýänlerini saýlap-seçip alyp bilerler. Iş gözleýän raýatlar hünärine laýyklykda, bar iş orunlary baradaky maglumatlar bilen tanyşmak mümkinçiligine eýe bolarlar.

Beýleki bildirişler