HABARLAR

BSGG: Türkmenistan ýokanjyň ýurduň çäklerine aralaşmagynyň öňüni almak üçin ähli çäreleri gördi we bu tagallalar üstünlikli boldy

BSGG-niň bilermenleri ýurdumyzda geçirilen monitoringiň jemlerini jemlediler Aşgabat, 15-nji iýul (TDH). Şu gün Söwda-senagat edarasynda ýurdumyzyň hökümetiniň çakylygy boýunça Bütindünýä saglygy goraýyş guramasynyň Ýewropa sebit edarasynyň wekiliýetiniň Türkmenistana bolan saparynyň jemleri boýunça maslahat geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Ykdysadyýeti sanlylaşdyrmak ýurdumyzy ösdürmegiň möhüm guralydyr

3-nji iýulda birinji ýarym ýylyň jemlerine bagyşlanyp geçirilen Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow ykdysadyýetiň ähli ulgamlaryna sanly tehnologiýalaryň işjeň ornaşdyrylmagyny ýurdumyzyň halk hojalyk toplumyny mundan beýläk-de ösdürmegiň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda kesgitledi. Häzirki wagtda Türkmenistanda milli Liderimiziň tassyklan, 2025-nji ýyla çenli niýetlenen Konsepsiýa amala aşyrylýar. Bu resminama pudaklary tehnologiýa taýdan özgertmegiň hem-de döwlet tarapyndan dolandyrmagyň, ýurdumyzyň serişdeler we önümçilik kuwwatynyň esasynda ykdysadyýeti ösdürmegiň özboluşly «ýol kartasy» bolup durýar.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Täze şäherleriň we obalaryň gurluşygy Watanymyzyň ykdysady kuwwatynyň nyşanydyr

Ministrler Kabinetiniň 3-nji iýulda geçirilen giňişleýin mejlisinde 2020-nji ýylyň birinji ýarymynyň jemlerine seredildi. Ol milli ykdysadyýetimiziň ýokary depginde ösýändiginiň hem-de ähli esasy pudaklarynyň durnukly ösüş derejesini saklaýandygynyň aýdyň subutnamasy boldy. Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň başlangyjy bilen amala aşyrylýan ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň giň möçberli maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde esasy ugurlaryň birini eýeleýän gurluşyk ulgamyna uly orun degişlidir.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Adamlar hakyndaky alada döwlet syýasatynyň möhüm ugrudyr

Halkymyzyň saglygy we abadançylygy hakyndaky hemmetaraplaýyn alada hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň yzygiderli durmuşa geçirýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugrudyr. Milli Liderimiz jemgyýetde sagdyn durmuş ýörelgelerini pugtalandyrmagy wajyp wezipeleriň biri hökmünde kesgitläp, sportuň dürli görnüşleri bilen yzygiderli meşgullanyp, watandaşlarymyza nusgalyk görelde bolýar. Şu günler hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň şypahana merkezleriniň birinde, hemişe bolşy ýaly, özüniň zähmet rugsadyny işjeň we netijeli geçirýär.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentiniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik

Aşgabat, 10-njy iýul (TDH). Şu gün Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow bilen Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidenti — Ýelbasy Nursultan Nazarbaýewiň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşligiň başynda döwlet Baştutanymyz Gazagystanyň milli Liderini golaýda bellenilip geçilen 80 ýaş toýy bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de oňa berk jan saglyk, egsilmez güýç-gaýrat we Gazagystanyň halkynyň mundan beýläk-de rowaçlanmagyna gönükdirilen jogapkärli işinde üstünlikleri arzuw etdi. Türkmenistanda Gazagystan Respublikasynyň ilkinji Prezidentini parasatly syýasatçy hökmünde oňat tanaýarlar we oňa uly hormat-sarpa goýýarlar. Ol ömrüni doganlyk ýurduň ösüşine hem-de onuň halkara giňişlikde abraýynyň has-da artmagyna bagyşlady.

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar Aşgabat, 9-njy iýul (TDH). Şu gün Bilim ministrliginiň Innowasion maglumatlar merkezinde göni wideoaragatnaşyk arkaly ÝUNESKO-nyň bilimde maglumatlar tehnologiýalary boýunça institutynyň wekilleri bilen duşuşyk geçirildi. Bu çäre Daşary işler ministrliginiň howandarlygynda guraldy.

Syýasat we jemgyýet: döredijiligiň we ösüşiň maksatlarynyň bitewüligi

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Baş arhiw müdirliginiň Türkmenistanyň Prezidentiniň arhiw gaznasy tarapyndan neşir edilýän «Syýasat we jemgyýet» ylmy-nazaryýet žurnalynyň nobatdaky sany — 7-nji goýberilişi çapdan çykdy. Žurnalyň sahypalarynda ýerleşdirilen köptaraply seljeriş makalalarynda, habarlarda we hasabat maglumatlarynda milli Liderimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň köptaraply döwlet syýasatynyň wajyp hem-de möhüm ugurlary beýan edilýär. Žurnalyň bu sany seljeriş-analitik makala bilen açylýar. Onda Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe döwlet Baştutanymyzyň ýolbaşçylygynda amala aşyrylýan ylmy taýdan esaslandyrylan we maksada gönükdirilen ösüşiň toplumlaýyn özgertmeler maksatnamalarynyň ýurdumyzyň öndüriji güýjüniň depginli ösüşini üpjün edýändigi bellenilýär, bu bolsa halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna kömek edýär.

Milli Liderimiziň durmuşa geçirýän «Açyk gapylar» syýasatynyň ugry bilen

Daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen nobatdaky wideoduşuşyklar Aşgabat, 7-nji iýul (TDH). Şu gün Daşary işler ministrliginde wideoaragatnaşyk arkaly ÝHHG-niň Milli azlyklar boýunça Ýokary Komissarynyň edarasynyň ýolbaşçysy jenap Lamberto Zanýer bilen duşuşyk geçirildi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň nobatdaky zähmet rugsady başlandy

Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow zähmet rugsadyna çykdy hem-de Watanymyzyň şypahana merkezleriniň birinde dynç alýar, hemişe bolşy ýaly, milli Liderimiz işden boş wagtyny işjeň we peýdaly geçirýär. Geçen hepdede ýarym ýylyň jemlerine garalan Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýolbaşçylar düzümine 7-nji iýuldan 6-njy awgust aralygynda nobatdaky zähmet rugsadynyň berilýändigini yglan etdi, Hökümet agzalary zähmet rugsadyny ýurdumyzyň saglyk we dynç alyş merkezlerinde geçirip bilerler.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: — Üstünliklerimiz bizi täze ýokary sepgitlere ruhlandyrýar

Syýasy durnuklylyk, Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň durnukly ösüşi, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertleriniň has-da gowulandyrylmagy hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow tarapyndan işlenip taýýarlanylan döwlet ösüşiniň nusgasynyň öz netijeliligini görkezýändiginiň aýdyň subutnamasydyr. Muňa Watanymyzyň dünýä derejesinde abraýynyň barha artýandygy, milli Liderimiziň daşary syýasat başlangyçlarynyň üstünliklere beslenýändigini açyp görkezen geçen hepdäniň wakalary hem şaýatlyk edýär.