HABARLAR

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow baýramçylyk konsertine gatnaşdy

Ahal welaýaty, 27-nji iýun. Şu gün tutuş ýurdumyzda bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni mynasybetli giň möçberli baýramçylyk dabaralary geçirildi. Şanly senäniň hormatyna Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň “Nowruz ýaýlasynda” ýerleşýän “Türkmeniň ak öýi” binasynda geçirilen döredijilik agşamyna hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy. Döwlet Baştutanymyzyň tagallasy netijesinde geçirilýän giň möçberli döredijilik baýramçylygy şanly wakalara, milli medeniýetimiziň köpugurly mümkinçiliklere eýedigini görkezýän pursatlara baý boldy. Medeniýet hepdeliginiň çäklerinde ýurdumyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna gönükdirilen dürli görnüşli çäreler ýaýbaňlandyryldy. Döredijilik forumynyň maksatnamasy many-mazmuna baý boldy. Bu baýramçylyk hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda halkymyzyň abadançylygynyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine hem-de döredijilik zehinlerini ösdürmek üçin alnyp barylýan ägirt uly işleriň oňyn netijeleriniň beýanyna öwrüldi.

Medeniýet hepdeligi — 2022: ýapylyş dabarasy

Mary, 27-nji iýun. Şu gün tutuş ýurdumyzda Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet güni giňden bellenildi. Bu şanly senä gabatlanyp Medeniýet hepdeligi geçirildi we ol “Türkmeniň ak öýi” binasynda guralan sungat ussatlarynyň uly konserti bilen jemlendi. Sungat baýramçylygynyň çäreleri köpöwüşginliligi hem-de baý many-mazmuny bilen tapawutlanyp, döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedowyň ýolbaşçylygynda halkymyzyň abadançylygynyň, Watanymyzyň gülläp ösmeginiň bähbidine alnyp barylýan döredijilikli işleriň dowamatlylygynyň subutnamasy boldy. Dabaralar Mary şäherindäki Magtymgulynyň ýadygärliginiň ýanynda başlandy. Bu ýerde beýik türkmen şahyrynyň döredijiligine belent sarpa hökmünde gül goýmak dabarasy boldy. Dabara gatnaşyjylaryň hatarynda Mary welaýatynyň ýaşaýjylary — kärhanalaryň, edaralaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň, ýaşuly nesliň, ýaşlaryň wekilleri, şeýle hem döredijilik forumyna gatnaşyjylar bar. Ýadygärlige goýlan ajaýyp gül desseleri ynsanperwer şahyryň belent şahsyýetine we döredijilik mirasyna sarpa goýmagyň nyşanyna öwrüldi.

Täze binalar halkymyzyň durmuş derejesiniň ýokarlandyrylmagyna gönükdirilendir

Ahal welaýaty, 25-nji iýun. Şu gün Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy, Hormatly il ýaşulusy Gurbanguly Berdimuhamedow, döwlet Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça, Ahal welaýatyna iş saparyny amala aşyrdy. Gahryman Arkadagymyz bu ýerde alnyp barylýan gurluşyk işleri, taýýarlanylan taslamalar bilen tanyşdy hem-de gurluşyk işleriniň depginlerini güýçlendirmek bilen bagly meselelere bagyşlanan iş maslahatyny geçirdi. Häzirki döwürde dürli ugurlarda giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilmegine möhüm ähmiýet berilýär. Bu bolsa ykdysadyýetimiziň kuwwatlanmagy bilen bir hatarda, ýurdumyzyň şäherleriniň we obalarynyň keşbiniň has-da gözelleşmegini üpjün edýär. Şunda adamlaryň amatly ýaşaýşynyň, ýokary derejeli dynç alşynyň ýola goýulmagy esasy şert hökmünde kesgitlenildi. Munuň özi hormatly Prezidentimiziň “Döwlet adam üçindir!” diýen şygary baş ýörelge edinýän durmuş ugurly syýasatynyň üstünlikli amala aşyrylýandygynyň aýdyň beýanydyr.

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň mejlisi

Aşgabat, 24-nji iýun. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy hem-de birnäçe resminamalaryň taslamalaryna garaldy. Döwlet Baştutanymyz sanly ulgam arkaly geçirilýän mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň оrunbasary M.Muhammedowa söz berdi. Wise-premýer býujet ulgamyny kämilleşdirmek, milli kanunçylyga halkara tejribäni ornaşdyrmak, döwletiň maliýe serişdelerini netijeli ulanmak boýunça görülýän toplumlaýyn çäreler barada hasabat berdi. Şunuň bilen baglylykda, 2023-nji ýyl üçin Döwlet býujetini işläp taýýarlamak, 2025-nji ýyldan başlap orta möhletli býujet meýilleşdirilişine geçmek we bu ulgamyň dolandyrylyşyny döwrüň talaplaryna laýyk guramak üçin durmuşa geçirilmegi göz öňünde tutulýan anyk çäreler barada habar berildi.

Türkmenistanda halkara ekologiýa forumy geçirildi

Aşgabat, 23-nji iýun. Şu gün paýtagtymyzdaky “Ýyldyz” myhmanhanasynda “Uglewodorod serişdelerini çykarmagyň ekologiýa jähetleri” atly halkara ylmy maslahat geçirildi. Ol “Türkmengaz” we “Türkmennebit” döwlet konsernleriniň, “Türkmengeologiýa” döwlet korporasiýasynyň “Türkmen Forum” hojalyk jemgyýeti bilen hyzmatdaşlygynda Beýik Britaniýanyň “GaffneyСline” kompaniýasynyň ýardam bermeginde guraldy. Şu gezekki forum diňe bir adaty görnüşde geçirilmän, eýsem, Aşgabatdan dünýäniň onlarça ýurduna onlaýn tertibinde hem görkezildi. Oňa Hökümet düzümleriniň, ugurdaş ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň ýolbaşçylary, Türkmenistanda işleýän halkara missiýalaryň, milli we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdylar. Şeýle hem forumyň işine Ýagşygeldi Kakaýew adyndaky Halkara nebit we gaz uniwersitetiniň mugallymlarydyr talyplary onlaýn görnüşde goşuldylar. Forum uglewodorod serişdelerini özleşdirmegiň ekologik taraplary we täze döwrüň energiýasyna geçiş, wodorod — geljegiň ýangyjy, zyňyndylary doly aýyrmak we monetizasiýa üçin metan zyňyndylaryny we kömürturşy gazyny azaltmak, ekologiýa we howa boýunça maliýeleşdirmegiň täze mümkinçilikleri hem-de arassa energiýany öndürmekdäki baş

Medeni forumyň dabaraly badalgasy

Mary, 22-nji iýun. Şu gün Mary şäherindäki Ruhyýet köşgünde Medeniýet hepdeligi — 2022-niň dabaraly açylyşy boldy. Milli medeniýeti gorap saklamaga, içgin öwrenmäge hem-de wagyz etmäge gönükdirilen bu giň gerimli çäre medeniýetimiziň döwletiň we jemgyýetiň ösüşinde eýeleýän, barha artýan ähmiýetli ornuny, parahatçylyk dörediji kuwwatyny açyp görkezýär. Indi onunjy gezek geçirilýän bu çäre umumadamzat gymmatlyklarynyň genji-hazynasyna saldamly goşant goşan halkymyzyň taryhy-medeni mirasynyň köp görnüşliligine doly derejede düşünmäge mümkinçilik berýär. Ýurdumyzda giňden bellenilýän Medeniýet we sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Pyragynyň şygryýet gününe gabatlanyp geçirilýän hepdelik döredijilik işgärleriniň hünär derejeleriniň ýokarlanmagyna, täze zehinleriň ýüze çykarylmagyna ýardam edýär. Türkmen medeniýetiniň, sungatynyň, edebiýatynyň bu baýramy ähmiýetli waka bolup, Garaşsyz türkmen döwletiniň iň täze taryhynda mynasyp orun eýeledi.

Türkmenistan halkara ähmiýetli üstaşyr ulag düzümi kemala getirýär

Ýurduň sazlaşykly ösüşiniň möhüm şerti bolan, häzirki döwrüň talaplaryna laýyk gelýän ulag düzüminiň döredilmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Ata Watanymyz bu ugurdaky ägirt uly mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, ulag ulgamynyň ähli düzümleriniň maddy-enjamlaýyn binýadyny toplumlaýyn döwrebaplaşdyrmak boýunça milli maksatnamalary durmuşa geçirýär. Gadymy döwürlerden bäri üstünden sebitiň wajyp söwda ýollary geçen Türkmenistanyň çäk taýdan amatly ýerleşmegi ýurdumyzyň dünýä kommunikasiýa giňişligindäki möhüm ornuny pugtalandyrýar. Täze taryhy eýýamda döwletimiziň yklymüsti ulag geçelgeleriniň çatrygy hökmündäki derejesi has-da ýokarlandy. Soňky ýyllarda awtomobil ýollarynyň milli ulgamy giňeldi. Halkara ulag gatnawlarynyň işjeňleşdirilmegi ýurdumyzyň sebitleriniň ösüş depginine kuwwatly itergi berdi.

Türkmenistanyň Prezidenti Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň ýolbaşçysyny kabul etdi

Aşgabat, 20-nji iýun. Şu gün hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Hytaýyň milli nebitgaz korporasiýasynyň prezidenti, dolandyryjylar geňeşiniň agzasy Hou Siszýuny kabul etdi. “CNPC-niň” ýolbaşçysy döwlet Baştutanymyza wagt tapyp kabul edendigi üçin tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hytaýly hyzmatdaşlaryň Türkmenistan bilen uzak möhletleýin özara bähbitli hyzmatdaşlygy pugtalandyrmaga gyzyklanma bildirýändiklerini tassyklady. HHR-iň işewür toparlary geljegi uly türkmen bazarynda orunlaryny berkitmäge çalyşýarlar hem-de ýurdumyzda amala aşyrylýan giň gerimli özgertmeler maksatnamalaryna, iri düzümleýin taslamalara işjeň gatnaşmaga taýýardyklaryny beýan edýärler.

Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin göç­me mej­li­si

Türk­me­na­bat — Aş­ga­bat, 18-nji iýun. Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow Ma­ry we Le­bap we­la­ýat­la­ry­na toý sa­par­la­ry­ny ta­mam­lap, Türk­me­na­bat şä­he­ri­niň Hal­ka­ra ho­wa men­zi­li­niň mas­la­hat­lar za­lyn­da Mi­nistr­ler Ka­bi­ne­ti­niň gi­ňiş­le­ýin göç­me mej­li­si­ni ge­çir­di. Mej­li­siň gün ter­ti­bi­ne ýur­du­my­zy dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­mek bi­len bag­ly, il­kin­ji no­bat­da­ky we­zi­pe­ler gi­ri­zil­di.

Türk­me­nis­ta­nyň Pre­zi­den­ti­niň Le­bap we­la­ýa­ty­na toý sa­pa­ry

Le­bap we­la­ýa­ty, 18-nji iýun. Şu gün hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz Ser­dar Berdimuhamedow Le­bap we­la­ýa­ty­na toý sa­pa­ry­ny ama­la aşy­ryp, se­bi­ti dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan ös­dür­me­giň döw­let mak­sat­na­ma­sy­nyň dur­mu­şa ge­çi­ri­li­şi, gal­la ora­gy­nyň dep­gin­le­ri, se­na­gat-önüm­çi­lik top­lum­ynda­ky iş­le­riň ýag­da­ýy bi­len ta­nyş­dy. Ber­ka­rar döw­le­tiň tä­ze eý­ýa­my­nyň Gal­ky­ny­şy döw­rün­de ýur­du­my­zyň gün­do­gar se­bi­tin­de se­na­gat we oba ho­ja­ly­gy pu­dak­la­ryn­da giň möç­ber­li öz­gert­me­ler ama­la aşy­ryl­ýar. Bu bol­sa we­la­ýa­tyň dur­muş-yk­dy­sa­dy taý­dan saz­la­şyk­ly ösü­şi­ni üp­jün ed­ýär. Şun­da oba zäh­met­keş­le­ri­niň ne­ti­je­li işi­ni ýo­la goý­mak ug­run­da döw­let ta­ra­pyn­dan ze­rur ta­gal­la­lar edil­ýär.