HABARLAR

Zenanlar guramasynda

MAŞGALA BAGTYÝARLYGY— JEMGYÝETIŇ SAZLAŞYKLY ÖSÜŞI Ösüşiň hil taýdan täze derejesini saýlap alan ýurdumyzda maşgala mukaddesligini gorap saklamak, bagtyýarlygyny berkitmek bilen bagly derwaýys işler durmuşa geçirilýär. Çünki jemgyýetiň ösüşi döwletiň bir ülşi bolan maşgalanyň abadançylygy bilen ölçenilýär. Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda maşgala gatnaşyklaryny pugtalandyrmak bilen bagly derwaýys çäreleriň hatarynda onuň kanunçylyk binýadyny berkitmek babatda hem uly işleri durmuşa geçirýär. Ony häzirki wagtda ýurdumyzda Maşgala kodeksiniň hereket etmegi hem-de maşgala gatnaşyklary bilen baglanyşykly kanunçylyklara döwrüň ösen talabyna laýyklykda, üýtgetmeleriň we goşmaçalaryň yzygiderli girizilmegi we olaryň halk köpçüliginiň arasynda giňden wagyz edilmegi bilen baglanyşykly işleriň mysalynda hem görmek bolýar.

Berkararlygymyzyň synmaz sütünleri

Ata Watanymyz Berkarar döwletiň bagtyýarlyk döwründe ösüşleriň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzyň içeri we daşary syýasatda gazanýan üstünlikleri eziz Diýarymyzyň at-abraýyny, şan-şöhratyny belende göterýär. Esasy Kanunymyz — Konstitusiýamyz hem-de Döwlet baýdagymyz berkararlygymyzyň hem bagtyýarlygymyzyň esasy binýady bolup, ähli rowaçlyklarymyzyň özenidir. Konstitusiýamyz demokratik, hukuk we dünýewi döwletimiziň raýatlarynyň azatlyklaryny, hukuklaryny halkara hukugynyň umumy ykrar edilen düzgünlerine laýyklykda kepillendirmek bilen birlikde, onda şahsyýetiň erkin ösmegi üçin şertleriň döredilmegi, durmuş goraglylygynyň üpjün edilmegi baradaky kadalaryň beýan edilmegi ýurdumyzda adam baradaky aladanyň ilkinji orunda durýandygyny subut edýär. Asyrlar aşyp gelýän milli ynsanperwer ýörelgelere hem-de gymmatlyklara daýanýan Esasy Kanunymyz halkymyzyň bähbidine hyzmat edýär.

Tut agajy

Zoraýr Halafýan, ermeni ýazyjysy (Hekaýa)

Aziýanyň merjeni sen, Aşgabat!

Kitap — iň gymmatly ruhy baýlyklaryň biri. Kitap — bu ýolumyza ýagty saçýan şamçyrag. Kitap — geçmiş bilen geljegiň berk arabaglanyşygyny üpjün edýän mizemez köpri. Elbetde, bu aýdylanlar kitabyň adamzadyň durmuşyndaky mizemez ornuna göz ýetirmäge ýardam edýär. Dünýä halklarynyň arasynda bu gymmatly baýlyga hiç hili perwaýsyz garaýany ýokdur. Tersine, okuwa, ylym-bilime, akyl-paýhasa hormat näderejede uly bolsa, şol milletiň ykbalynda ösüş, abadançylyk, parahatçylyk baky höküm sürýär. Türkmen halky hem şeýle ykbally halkdyr. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe halkymyzyň kitaba bolan söýgüsi, ylym-bilime bolan sarpasy has hem artdy. Çünki hormatly Prezidentimiziň döwet galamyndan çykýan dürdäne kitaplary ýaş nesillerde okamaga, öwrenmäge, milli gymmatlyklarymyz bilen tanyşmaga uly höwes döredýär. Ol kitaplarda esasy üns ýaşlary Watana bolan söýgi, umumadamzadyň gymmatlyklaryna hormat, ynsanperwerlik, dost-doganlyk ýaly ýörelgelere ygrarlylyk ruhunda terbiýelemäge gönükdirilýär. Olary her bir okyjy golundan düşürmän, her işinde ýüzlenýän ýankitabyna öwürdiler. Ýakynda bolsa hormatly Prezidentimiziň jöwher paýhasyndan syzylyp çykan eserleriň sanawyna «Ak şäherim Aşgabat» atly täze eseri goşuldy. Bu kitap ak mermere beslenen paýtagtymyzyň 14

Toý sowgady göwünleri joşdurýar

«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynda aýgytly gadamlar bilen, täze bir röwüşde öňe barýarys. Şu ýyl paýtagtymyzyň esaslandyrylmagyna 140 ýyl dolýar. Hormatly Prezidentimiziň Ministrler Kabinetiniň 7-nji maýda geçirilen mejlisinde özüniň «Ak şäherim Aşgabat» atly kitabyny tamamlandygyny aýtmagy bu şanly baýramçylyk mynasybetli halkymyza uly toý sowgady boldy. Elbetde, owadan Aşgabat şäherimiz barada her birimiziň ýüregimizden çykýan «Arkadagymyzyň ak şäheri» diýen jümläniň döremegi ýöne ýerden däldir. Milli Liderimiziň şähergurluşyk syýasaty bilen paýtagtymyzyň binagärlik keşbi, durmuş we hyzmatlar ulgamy soňky ýyllarda has özgerdi. Şularyň ählisi hem ýurdumyzyň paýtagtyny ösdürmek babatda döwlet Baştutanymyzyň durmuşa geçirýän beýik işleriniň netijesinde mümkin bolýar. Garaşsyz Watanymyzyň paýtagty Aşgabat şäheriniň ösdürilmegi tapgyrma-tapgyr amala aşyrylýar.

Ýüregimiziň töründäki ynsan

«Döwür we maşgala terbiýesi» atly makalalar toplumyndan Gülleriň atyr ysynyň golaýyndan, suwuň süýjüliginiň tagamyndan belli bolşy ýaly, mährem enelerimiz baradaky gürrüňlere olaryň özleri has belet. Durmuş şatylary bilen taplanyp, heňňam hekaýatlaryndan «bäş keleme» söz gaýryp, agtyk-çowluklaryna wesýet bolup ýaşaýan ene başyny galdyrdy-da, bir sözlemde sowalymyzy üýtgetdi oturyberdi: «Gyzym, enäniň orny perzentleriniň ýürekleriniň töründedir». Şol jogapdan makalamyzyň ady dünýä indi.

Haýyr-sahawatyň baýramy

Şu gün ýurdumyzyň ähli ýerinde Oraza baýramy bellenilýär Dana Magtymgulynyň «Remezan diýerler aýyň ýagşysyn» diýen gözel aýy tamamlandy. Bir aýyň dowamynda agyz bekläp, ýagşy doga-dileglere beslenen halkymyz şu gün hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda dynç alyp, agzybirlikde Oraza baýramyny belläp geçýärler. Ir säher bilen metjitlere üýşüp, baýram namazyny okamak, baş saglygynyň, maşgala agzybirliginiň hatyrasyna sadaka paýlamak bilen ilimizde ata-babalaryň gadymy ýörelgeleri dowam etdirilýär.

Çaga terbiýesiniň gözbaşy

«Bal süýji, baldan-da bala süýji» diýlen pähime eýerip, süýjüje balalarymyzy näçe ezizlesek ezizläp oturybermeli. Ýöne ähli gowulyklar hem çeninden artyk bolanda biziň garaşýan netijämizi berip bilmez. Şonuň üçin çaga doglan gününden gowy endikleri ündäp başlamaly. Ýaňy doglan naşyja bäbejigi apalap, çendenaşa söýüp, eliňden düşürmän otursaň, onda şol çaga günüň dowamynda, hatda gije-de şeýdilmegini isleýär. Çagany şeýle endige uýgunlaşdyran ene öz rahatlygyny ýitirýär. Çaga ösüp, ulalyp ugraýar. Ol ösüşiniň her aýynda täze-täze häsiýetleri, endikleri ýüze çykarýar. Ene şonda çaganyň gowy häsiýetlerini goldap, ýaramaz endiklerini bolsa ýagşylyklara ugrukdyrmaly. Çaga terbiýesi maşgaladan başlanýar. Onuň özeni bolsa ene söýgüsi, mähridir. Ene öz mährini ýerlikli ulanyp bilse, çaga terbiýesinde kynçylyk çekmez. Çünki süýji söz, mähir bilen çaganyň aňyna terbiýäniň esasy özenini ornaşdyryp bolar. Çaga bilen çaga dilinde gürleşmeli. Onuň häsiýetlerini öwrenip, içki dünýäsine aralaşmaly. Çaganyň ukyp-başarnyklaryny ýüze çykarmaga ýardam etmeli, ony şoňa görä ugrukdyrmaly. Onuň kiçijegem bolsa, üstünliklerini öwmeli. «Sen başararsyň», «berekella», «örän gowy ýerine ýetirdiň» diýen ýaly sözler bilen onuň işjeňligini

Ýeňişli günleriň ýalkymy

1941 — 1945-nji ýyllaryň Beýik Watançylyk urşunda gazanylan Ýeňşiň 76 ýyllygy bagtyýarlyk döwrümizde ata-babalarymyzyň mertlik-merdanalyk mekdebi bolup, ýaş nesilleriň kalbynda orun aldy. Watançy esgerler mukaddes topragymyzyň Garaşsyzlygy we halkymyzyň bagtyýarlygy ugrunda deňsiz-taýsyz edermenlik görkezdiler. Şeýle gahrymançylykly söweş alyp baran edermen türkmen ýigitleriniň gazanan Beýik Ýeňşi taryhda öçmejek yz galdyrdy. Hormatly Prezidentimiziň çözgüdine laýyklykda, söweş meýdanlarynda gahrymanlyk görkezip, Watanymyza Ýeňiş bilen dolanyp gelen, häzirki wagtda aramyzda nusgalyk mekdep bolup ýaşap ýören uruş weteranlarymyza, şeýle-de urşuň yzynda ýar ojagyny wepadarlyk bilen saklap oturan kümüş saçly enelerimize pul we gymmatbahaly sowgatlar gowşurylýar. Bu çäreleriň uruş weteranlarymyzyň öý-ojaklaryna baryp geçirilmegi bolsa, olaryň göwünlerini galkyndyrýar. Harby gullukçylarymyz, jemgyýetçilik guramalarynyň, etrap we şäher häkimlikleriniň wekilleri uruş weteranlarynyň öýlerinde myhmançylykda boldular we olara hormatly Prezidentimiziň adyndan sowgatlar hem-de ter gül çemenleri gowşuryldy. Uruş weteranlarynyň maşgala ojaklarynda myhmançylykda bolan aýdym-saz toparlary bolsa, şöhratly sazlary çalyp, Beýik Ýeňşi, gahrymançylygy, ata Watany wasp edýän, parahatçyl

Döwletiň kanuny — ýurduň berkararlygy

Ýyllary ýyllardan zyýada Türkmenistan döwletimiziň her bir gününiň toýdur baýramlara, şanly senelere beslenip gelmegi ýurdumyzyň bagtyýar raýatlarynyň watansöýüjilik duýgusyny has-da ýokarlandyrýar. Hormatly Prezidentimiziň parasatly syýasatynyň netijesinde özüniň Garaşsyzlygyna we baky Bitaraplygyna buýsanýan halkymyz bagtyýar günleriň hözirini görýär. Her ýylyň maý aýynda ýokary ruhubelentlikde bellenilýän Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we Türkmenistanyň Döwlet baýdagynyň güni hem türkmen halkynyň agzybirligini dünýä ýaýýan seneleriň biridir. Milli senenamamyzda möhüm orun eýeleýän bu şanly sene mynasybetli, Aşgabat şäherinde ýerleşýän Konstitusiýa binasyna we Baş baýdak sütünine watandaşlarymyzyň gatnaşmagynda ýylyň-ýylyna gül goýmak dabarasy geçirilýär. Munuň özi Garaşsyz Watanymyzyň Konstitusiýasyna we Döwlet baýdagyna bolan beýik buýsanjy hem-de hormaty alamatlandyrýar.